Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Spin XS

Thông lượng: 200t/h

Nhỏ gọn: 62,5cm x 42,5cm x 46cm Trạm rửa

37 vị trí mẫu

28 vị trí thuốc thử

Có sẵn dòng thuốc thử chuyên dụng