Bộ Y tế bãi bỏ Thông tư về đấu thầu trang thiết bị y tế

Mục lục

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 08/2023/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Trong đó có Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

     bãi bỏ thông tư đấu thầu y tế

     Bộ Y tế bãi bỏ 3 Thông tư, trong đó có Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Cụ thể, Thông tư 08/2023/TT-BYT bãi bỏ toàn bộ 3 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành gồm:

Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 05/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ Y tế nêu rõ về điều khoản chuyển tiếp: Đối với những gói thầu trang thiết bị y tế đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày thông tư này có hiệu lực thì đơn vị được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành về đấu thầu.

Gỡ vướng trong quá trình đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế

Trước đó, trong Thông tư 14/2020/TT-BYT, về nội dung liên quan đến giá gói thầu có hướng dẫn: Giá gói thầu được xây dựng trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán đối với dự án, giá gói thầu là tổng giá trị của gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.

Trường hợp gói thầu chia làm nhiều phần thì ngoài việc ghi tổng giá trị của gói thầu, mỗi phần đều phải ghi rõ danh mục, số lượng, đơn vị, đơn giá và tổng giá trị của phần đó theo quy định.

Khi lập giá gói thầu, cơ sở phải tham khảo giá trang TBYT trúng thầu trong12 tháng trước. Đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Bộ Y tế để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng trang thiết bị y tế:

Giá kế hoạch của trang TBYT không được cao hơn giá trúng thầu của trang TBYT đó đã thực hiện. Hoặc giá trúng thầu đã công bố. Trường hợp giá cao hơn phải giải trình, thuyết minh cụ thể. Đối với những trang TBYT chưa có giá trúng thầu được đăng tải. Khi lập và xác định giá gói thầu cần căn cứ theo tài liệu hướng dẫn của Luật số 43/2013/QH13. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn đấu thầu bảo đảm phù hợp với giá trang TBYT đó.

Đây được coi là vướng mắc trong quá trình đấu thầu, mua sắm trang thiết bị. Khi không lựa chọn được nhà thầu có giá trúng phù hợp với hướng dẫn.

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/bo-y-te-bai-bo-thong-tu-ve-dau-thau-trang-thiet-bi-y-te-102230417094232003.htm

Link Công ty TNHH Phát triển Thương mại Hợp Lực: https://hoplucmed.com.vn/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *